Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

The Monte Carlo Method
Title: The Monte Carlo Method
Author: Sobol
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file