Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Graph Method in teaching Mathematics
Title: Graph Method in teaching Mathematics
Author: Le Thi Ngoc Anh, Young
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file