Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thiet ke Bai giang vat li 12 (co ban)Title: Thiet ke Bai giang vat li 12 (co ban)
Author: Tran Thuy Hang, Ha Duyen Tung
Book Description: Giao an Ly 12.
Download
Download this file