Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

De thi thu DHSP Ha Noi lan 2 (thi ngay 27/02/2011)
Title: De thi thu DHSP Ha Noi lan 2 (thi ngay 27/02/2011)
Author: dhsp HN
Book Description: de thi dai hoc.
Download
Download this file
Dap an
Download this file (DA).