Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Existence and unicity results for variational inequalitiesTitle: Existence and unicity results for variational inequalities
Author: Didier Aussel
Book Description: See on amazon.
Download
Leture 1
Download this file

Leture 2

Leture 3

Leture 4