Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

English Vietnamese Mathematics DictionaryTitle: English Vietnamese Mathematics Dictionary
Author: Hoang Tuy, Nguyen Dinh Tri, et al
Book Description: See on amazon.
Download
Type1: Book scan (pdf)
Download this file
Type 2: Doc
Download this file