Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Some Application Of calculus in Algebra, Geometry..

Title: Mot so Ung dung cua Giai tich trong dai so, hinh hoc
Author: Many authors
Book Description: See on vnmath.
Download
Download this file
Read more... →

Ky yeu trai he Hung Vuong 2008

Title: Ky yeu trai he Hung Vuong 2008
Author: Many authors
Book Description: See on vnmath.
Download
Download this file
Read more... →

Karamata, Muirhead, Schur Inequalities and Applications

Title: Karamata, Muirhead, Schur Inequalities and Applications
Author: Zoran Kadelburg, Duˇsan -Duki´c, Milivoje Luki´c and Ivan Mati´
Book Description: See on amazon and the Teaching of Mat. 2005.
Download
Download this file
Read more... →

Karamata Inequality and Applications (2)

Title: Karamata Inequality and Applications (2)
Author: Cao Van Nuoi
Book Description: See on vnmath.
Download
Download this file
Read more... →

Majorization Inequality

Title: Majorization Inequality
Author: Kin Y. Li
Book Description: See on vnmath.
Download
Download this file
Read more... →

Karamata Inequality and Applications

Title: Karamata Inequality and Applications
Author: Cao Minh Quang
Book Description: See on vnmath.
Download
Download this file
Read more... →